Languages

Academic Staff

Prof.Dr. Aydın ÇELİK
 

Prof.Dr. Mustafa YAĞBASAN

Assc.Prof.Dr. A. Fulya ŞEN

Assc.Prof.Dr. Nural İmik TANYILDIZI

Assc.Prof.Dr. Göksel GÖKER

Assc. Prof.Dr. Adem DOĞAN

AssC.Prof.Dr.  Kenan DEMİRCİ

Asst.Prof.Dr. Tamer KAVURAN

Asst.Prof. Feridun NİZAM
Asst.Prof.Dr. Metin GÜLTEKİN

Asst.Prof. Serkan BİÇER

Asst.Prof. Süleyman İLASLAN

Asst.Prof. Sinan ALTUNDAĞ


Asst.Prof. Emrah AYDEMİR
 
Asst.Prof.Dr. Mustafa DEMİR
 

Asst. Prof. Neslihan GÖKER

Res.Ass.Dr. Yunus NAMAZ

Res.Ass.Dr. Emrah ARGIN

Res.Ass.Dr. Elvan TEKİN

Lecturer M. Fatih ÇAKAR

Lecturer Recep BAĞCI  

Lecturer Günşad ÖZGER
 Res.Ass. M.Ferhat SÖNMEZ

Res.Ass. Erhan KILIÇ

Res.Ass. Hatice ERTÜRK

Res.Ass. Nur Efser YÜKSEL

Res.Ass. Tuba ÇANAK

Res.Ass. İkbal Bozkurt AVCI

 

English