Diller

Yüksek Lisans Dersleri ve İçerikleri

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ

 

YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

 

GÜZ DÖNEMİ                                                                               T    P    K             AKTS

İLT 501 Kitle İletişim Sürecinin Temel Sorunları                             3    0     3               6

İLT 503 İletişim Araştırma Yöntemleri                                            3    0     3               6

İLT 505 İletişim Kuramları                                                              3    0     3               6

İLT 507 Bilişim Teknolojileri ve Medya                                           3    0     3               6

İLT 509 Uydudan Televizyon Yayıncılığı                                        3    0     3               6

İLT 511 Görsel ve İşitsel İletişim Sürecinde Etik                            3    0     3               6

İLT 513 İnternet ve Video Sanatı                                                   3    0     3               6

İLT 515 İnternet Reklâmcılığı                                                         3    0     3              6

İLT 517 Göstergebilim (Semiyotik)                                                 3    0     3             6

İLT 519 Görsel Tasarımın Temel Unsurları                                    3    0     3              6

İLT 521 Görsel İletişim ve İkonoloji                                                3    0     3              6

İLT 523 Sinema ve Beden Dili                                                       3    0     3              6

İLT 525 Görsel Tasarımlarda Yaratıcılık                                        3    0     3              6

İLT 527 Kültürlerarası İletişim                                                        3    0     3              6

İLT 529 Görsel Kültür ve İdeoloji                                                   3    0     3              6

İLT 531 Görsel Medya Haberciliği                                                 3    0     3              6

İLT 535 Belgesel Sinema                                                              3    0     3              6

İLT 537 Medya Politikaları                                                             3    0     3              6

İLT 539 İzleyici Araştırmaları                                                         3    0     3              6

İLT 541 Medyanın Ekonomi Politiği                                               3    0     3              6

İLT 543 Modernleşme ve İletişim                                                   3    0     3              6

İLT 545 Kültürel Çalışmalar                                                           3    0     3              6

İLT 547 İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi                               3    0     3              6

İLT 549 Kültürel Modernizm                                                           3    0     3              6

İLT 551 Sosyal Medya Sosyolojisi                                                 3    0     3              6

İLT 553 Siyasal İletişim Araştırmaları                                            3    0     3              6

İLT 555 Avrupa Sanat Sineması                                                    3    0     3               6

İLT 597 Seminer                                                                            0    2     1              6

İLT 599 Tez                                                                                    0    0     0             24

İLT 701 Uzmanlık Alan Dersi                                                         6    0     0              6

 

 

BAHAR DÖNEMİ                                                                                                 T    P    K           AKTS

İLT 502 Görsel Çözümleme Yöntemleri                                           3    0     3              6

İLT 504 Internet ve Grafik Tasarım                                                  3    0     3              6

İLT 506 Kitle İletişim Araçları ve Kamuoyu Oluşturma                     3    0     3              6

İLT 510 Film Çözümlemesi ve Sinema Araştırmaları                       3    0     3              6

İLT 512 Yerel Medya                                                                         3    0     3              6

İLT 514 Toplumsal Sorunlar ve Medya                                             3    0     3              6

İLT 516 Popüler Kültür ve İmaj                                                         3    0     3              6

İLT 518 Sinema ve Televizyonda Grafik Tasarım ve Algılama          3    0     3              6

İLT 520 Televizyon Reklâmcılığında Yaratıcı Strateji Süreci             3    0     3              6

İLT 522 Televizyon ve Sinemada Sponsorluk                                   3    0     3              6

İLT 524 Güzel Konuşma Sanatı (Retorik)                                         3    0     3              6

İLT 526 Televizyon ve Sinemaya Eleştirel Yaklaşımlar                     3    0     3              6

İLT 528 Sinemada İzleyici ve Alımlama                                            3    0     3              6

İLT 530 İkna Kuram ve Stratejileri                                                    3    0     3              6

İLT 532 Çağdaş İletişim Ortamları                                                    3    0     3              6

İLT 534 Uluslararası Televizyon Yayıncılığı                                      3    0     3              6

İLT 536 Masaüstü Yayıncılık                                                            3    0     3              6

İLT 538 Televizyon ve Popüler Kültür                                               3    0     3              6

İLT 540 Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi (Çıkarılacak ders)              3    0     3              6

İLT 542 Medya Çalışmaları ve İdeoloji                                             3    0     3              6

İLT 544 Küreselleşme, Toplumsal Sınıflar ve Medya                       3    0     3              6

İLT 546 Türkiye’de Siyasal İletişim Kampanyaları                           3    0     3              6

İLT 548 Yeni İletişim Teknolojileri                                                     3    0     3              6

İLT 550 Türkiye’nin Kültürel Modernleşmesi                                    3    0     3              6

İLT 552 Tüketim Toplumu ve Medya                                                3    0     3              6

İLT 554 Türk Sinemasında Dönemler ve Yöntemler                        3    0     3               6

İLT 597 Seminer                                                                               0    2     1              6

İLT 599 Tez                                                                                       0    0     0              24

İLT 701 Uzmanlık Alan Dersi                                                            6    0     0              6

 

 

FALL                                                                                                              T    P    K

İLT 501 Basic Issues of Mass Communication Process                                 3    0     3

İLT 503 Research Methods in Communications                                             3    0     3

İLT 505 Communications Theories                                                                 3    0     3

İLT 507 The Informatics Technologies and The Media                                   3    0     3

İLT 509 Television Broadcasting by Satellite                                                  3    0     3

İLT 511 Ethics in Visual and Auditory Communication Process                     3    0     3

İLT 513 İnternet and The Art of Video                                                            3    0     3

İLT 515 İnternet Advertising                                                                           3    0     3

İLT 517 Semiotics                                                                                          3    0     3

İLT 519 Basic Components of Visual Design                                                 3    0     3

İLT 521 Visual Communications and Iconology                                             3    0     3

İLT 523 Cinema and Body Language                                                            3    0     3

İLT 525 Creativity in Visual Design                                                                3    0     3

İLT 527 Interculturel Communication                                                            3    0     3

İLT 529 Visual Culture and Ideology                                                             3    0     3

İLT 531 Visual Media Reporting                                                                    3    0     3

İLT 535 Documentary Films                                                                          3    0     3

İLT 537 Media Politics                                                                                   3    0     3

İLT 539 Audience Research                                                                          3    0     3

İLT 541 The Political Economy of Media                                                       3    0     3

İLT 543 Modernism and Communication                                                       3    0     3

İLT 545 Cultural Studies                                                                                3    0     3

İLT 547 Human Resources and Communication Management                     3    0     3

İLT 549 Cultural Modernizm                                                                          3    0     3

İLT 551 Social Media Sociology                                                                    3    0     3

İLT 553 Political Communication Research                                                  3    0     3

İLT 555 European Art Cınema                                                                     3    0    3

İLT 597 Seminar                                                                                          0    2     1

İLT 599 Thesis                                                                                             0    0     0

İLT 701 Lecture on Specialized Field                                                          6    0     0

 

 

SPRING                                                                                                        T    P    K

İLT 502 Visual Analysis Methods                                                                  3    0     3

İLT 504 Internet and Graphical Design                                                         3    0     3

İLT 506 Mass Media and Creating Public Opinion                                        3    0     3

İLT 510 Film Analysis and Cinema Researches                                           3    0     3

İLT 512 Local Media                                                                                      3    0     3

İLT 514 Social Issues and Media                                                                  3    0     3

İLT 516 Popular Culture ve Image                                                                3    0     3

İLT 518 Graphical Design and Perception on Cinema and TV                      3    0     3

İLT 520 Creative Strategy Process in Television Advertisements                  3    0     3

İLT 522 Sponsorship in Television and Cinema                                             3    0     3

İLT 524 Rhetoric                                                                                            3    0     3

İLT 526 Critical Approaches About Cinema and Television                           3    0     3

İLT 528 Audience in Cinema and Perception                                                3    0     3

İLT 530 Persuasion Theories and Strategies                                                3    0     3

İLT 532 Contemporary Communication Environments                                  3    0     3

İLT 534 International Television Broadcasting                                                3    0     3

İLT 536 Desktop Publishing                                                                            3    0     3

İLT 538 Television and Popular Culture                                                          3    0     3

İLT 540 Data Analysis For the Social Science                                                3    0     3

İLT 542 Media Studies and Ideology                                                               3    0     3

İLT 544 Globalization, Social Classes and Media                                           3    0     3

İLT 546 Political Communication Campaigns in Turkey                                  3    0     3

İLT 548 New Communication Technologies                                                    3    0     3

İLT 550 Cultural Modernization Of Turkey                                                       3    0     3

İLT 552 Consumer Society and Media                                                             3    0     3

İLT 554 Perıods and Dırectors In Turkısh Cınema                                           3    0     3

İLT 597 Seminar                                                                                               0    2     1

İLT 599 Thesis                                                                                                  0    0     0

İLT 702 Lecture on Specialized Field                                                                6    0     0

 

 

 

 

Türkçe