Diller

Doktora Öğretim Programı Dersleri

İletişim Bilimleri Doktora Öğretim Programı Dersleri

1. YARIYIL

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

Opt

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

 

İLT-601

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri

 

Z

3

0

3

3

6

 

İLT-603

İleri Göstergebilim Çalışmaları

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-605

Medya Söylemleri

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-607

Yeni İletişim Politikaları ve Halkla İlişkiler

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-609

Etkileşimli Medya Tasarımı

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-611

Küresel İletişim Stratejileri

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-613

Sanal Ortamda İletişim Yönetimi

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-615

Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-617

Film Endüstrisi

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-619

Televizyon Eleştirisi

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-621

Dijital Kültür ve Yeni Medya

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-623

Yerel Basın ve Sorunları

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-625

 

Tasarım Tarih ve Kuramı

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-627

 

Tasarım Yönetimi

 

S

3

0

3

3

6

İLT 629

Reklam Tasarımı                                                               

 

S

3

0

3

3

6

İLT 631

Çok Disiplinli Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı I

 

S

3

0

3

3

6

İLT 633

Eleştirel Medya Çalışmaları 

 

S

3

0

3

3

6

İLT 635

İletişim, Medya ve Küreselleşme

 

S

3

0

3

3

6

İLT 637

Akademik Okuryazarlık

 

S

3

0

3

3

6

İLT 639

Yeni Med. Çalış. Yöntem ve Teknik

 

S

3

0

3

3

6

İLT 641

İletişim ve Toplumsal Kuram – I

 

S

3

0

3

3

6

İLT 643

Nesne Kültür İletişim

 

S

3

0

3

3

6

İLT 645

Kültürel Çalışmalar ve Medya

 

S

3

0

3

3

6

İLT 647

İletişim Araş. Nitel Araş. Yöntemleri

 

S

3

0

3

3

6

İLT 649

Türk Siyasal Yaşam. Politik Halkla İliş. Uyg.

 

S

3

0

3

3

6

İLT 651

Politik Psikoloji

 

S

3

0

3

3

6

İLT 653

Medya Tarihi Çalışmaları

 

S

3

0

3

3

6

İLT 655

Reklam Felsefesi

 

S

3

0

3

3

6

İLT 657

Uluslararası İlişkiler ve Medya

 

S

3

0

3

3

6

İLT 659

Sinemanın Eleştirel Ekonomi Politiği

 

S

3

0

3

3

6

İLT 661

Görsel Sosyoloji

 

S

3

0

3

3

6

İLT 663

Sinema ve Televizyonda Yapım

 

S

3

0

3

3

6

İLT 665

Sinema ve Türler

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-701

Uzmanlık Alan Dersi

 

Z

0

0

0

0

6

 

İLT-697

Doktora Semineri

 

Z

0

0

0

0

6

 

İLT-703

Doktora Yeterlilik

 

Z

0

0

0

0

24

 

İLT-699

Doktora Tezi

 

Z

0

0

0

0

24

 

 

 

2. YARIYIL

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

Opt

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

 

İLT-602

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri

 

Z

3

0

3

3

6

 

İLT-604

İleri Kültürlerarası İletişim Araştırmaları

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-606

Yeni Medya ve Demokrasi

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-608

Algı Yönetimi  ve İkna

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-610

Serbest Görsel Tasarım

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-612

Kitle İletişimde Düzenleme ve Denetim Stratejileri

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-614

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Halkla İlişkiler Uygulamaları

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-616

Sosyal Ağ Analizi

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-618

İleri Film Analizleri

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-620

Uluslararası Televizyon Yayıncılığı

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-622

 

Medya ve Ötekileştirme Pratikleri

 

 

S

 

3

 

0

 

3

 

3

 

6

 

İLT-624

Post-kolonyal Çalışmalar ve Medya Emperyalizmi

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-626

Dijital İllüstrasyon

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-628

Hareketli Görüntü Tasarımı

 

S

3

0

3

3

6

İLT 630

Çok Disiplinli Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı II

 

S

3

0

3

3

6

İLT 632

Disiplinlerarası Okumalar ve Estetik 

 

S

3

0

3

3

6

İLT 634

Medya, Siyaset ve Demokrasi

 

S

3

0

3

3

6

İLT 636

Halkla İlişkiler ve Tanıtım. Kuram Tartış.

 

S

3

0

3

3

6

İLT 638

Medya, Kimlik ve Temsil

 

S

3

0

3

3

6

İLT 640

İletişim, Mekân ve Bellek

 

S

3

0

3

3

6

İLT 642

İletişim ve Toplumsal Kuram- II

 

S

3

0

3

3

6

İLT 644

Sanal Gerçeklik ve Toplum

 

S

3

0

3

3

6

İLT 646

Reklam Yapım Süreçleri ve Rek. Analiz.

 

S

3

0

3

3

6

İLT 648

Yeni Medyada Kültür ve Kimlik

 

S

3

0

3

3

6

İLT 650

Siyasal İletişimde Yeni Yaklaşımlar

 

 

S

 

3

 

0

 

3

 

3

 

6

İLT 652

İmaj ve İtibar Yönetimi

 

S

3

0

3

3

6

İLT 654

Yayıncılık Tarihi

 

S

3

0

3

3

6

İLT 656

Reklam ve İdeolojik Çözümleme

 

S

3

0

3

3

6

İLT 658

Sinema Sosyolojisi

 

S

3

0

3

3

6

İLT 660

Sinema ve TV’de Yeni Teknolojiler

 

S

3

0

3

3

6

İLT 662

Sinemada Kimlik Temsilleri

 

S

3

0

3

3

6

 

İLT-701

Uzmanlık Alan Dersi

 

Z

0

0

0

0

6

 

İLT-697

Doktora Semineri

 

Z

0

0

0

0

6

 

İLT-703

Doktora Yeterlilik

 

Z

0

0

0

0

24

 

İLT-699

Doktora Tezi

 

Z

0

0

0

0

24

 

İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YENİ AÇILAN DOKTORA

DERS İÇERİKLERİ

 

 

Güz Döneminde Açılması İstenen Dersler

 

İLT-601 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri (3 0 3)

Dersin içeriği: Temel kavramlar / Nicel araştırma tasarımı / Güvenirlik ve geçerlik / Merkezi eğilim ölçüleri / Değişkenlik ölçüleri / Standart puanlar / t-testi / Varyans analizi / Korelasyon / Basit ve çoklu regresyon / Faktör analizi / Non-parametrik testler / Nicel araştırmalarda yaygın sorunlar / Yeni eğilimler ve arayışlar

 

İLT-601 Quantitative Research Methods in Social Sciences (3 0 3)

Course content: Major concepts / Quantitative research design / Reliability and validity / Measures of central tendency / Measures of variability / Standardized scores / t-test / Analysis of variance / Correlation / Linear and multiple regression / Factor analysis / Non-parametric tests / Common problems in quantitative research / New trends and future search

 

İLT-603 İleri Göstergebilim Çalışmaları (3 0 3)

Göstergebilime giriş olarak düzenlenen bu derste; Saussure ve ardıllarının kuramlarından hareketle gösteren/gösterilen ilişkisi, anlatıda langua-parole, kompetenz- performanz yaklaşımları, yapı birimleri, genel ve ritüel ikonlar, göstergelerin denotatif ve konotatif anlamları gibi temel kavramların aktarılmasından sonra dilde, resimlerde ve diğer anlatı ve temsil biçimlerindeki olgular göstergebilimsel yaklaşımlarla irdelenmektedir. Yazınsal ve visuel anlatıların bir metin bağlamında göstergebilimsel analiz yöntemleri ile çözümlenmesi bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Film ve televizyon gibi görsel yapıtların semantik yaklaşımla yeniden okunması ve anlamın nasıl oluşturulduğunun incelenmesi de yine bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

 
İLT-603 Advanced Semiotics Studies (3 0 3) 

As a entry to semiotics,in this course;after quoting the basic concepts like signifier/signified relation from moving theories of Saussure and hic consequents,Langua-parole in narration, Aproaches,general and ritual icons and denotative meanings of semiotics,the phenomenons in language,pictures,other narration and representation forms will be explored. Also,Re-reading of the visual products like movie and television with semiotic approach and examine of how the meaning created will be dealed in this course.

 

İLT-605 Medya Söylemleri (3 0 3)

Söylem kavramı genellikle dilin kültürel ve tarihsel olarak yerleşmiş anlamlarını; alışkanlık, temsil ve kodlama biçimlerini ifade etmektedir. Medya söylemleri belirli bir toplum yapısı ve iktidar ilişkileri içinde medya tarafından üretilen ve paylaşan anlamlara işaret eder ve belirli bir ideolojik perspektif üzerinden belirli toplumsal grupları, toplulukları, fikirleri veya konuları tasvir eder. Bu ders kapsamında; dil, ideoloji ve hegemonya kavramları tartışılacak ve medya metinleri ürettikleri temsiller ve anlamlar açısından analiz edilecektir.

 

İLT-605 Media Discourses (3 0 3)

Discourse is generally used to designate the forms of representation, codes, and habits of language that produce specific fields of culturally and historically located meanings. Media discourses indicate the produced and shared meanings in a distinct society and power relations and they portray particular groups, communities, experiences, ideas, or topics from a particular ideological or value perspective. In this course; the concepts of language, ideology and hegemonywill be discussed, and media texts will be analysed in terms of the produced representations and meanings.

 

İLT-607 Yeni İletişim Politikaları ve Halkla İlişkiler  (3 0 3)

Yeni iletişim politikalarına ilişkin genel bilgileri edinir. İletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin alana etkilerini anlar ve analiz eder.  İletişim teknolojilerinde yaşanan değişimlerin halkla ilişkilere etkilerini öğrenir.

 

İLT-607 New Communication Policies And Public Relations (3 0  3)

Acknowledges general information about the new communication theories. Understands the effects of new technologic developments on the field and makes analyses. Learns the effects of communication technologies on public relations.

 

İLT-609 Etkileşimli Medya Tasarımı (3 0 3)

Dersin tanımı, amacı ve çalışma sistemi / Tasarım, etkileşimli tasarım ve medya kavramlarının incelenmesi / Etkileşimli medya ürünleri için görsel içerik geliştirme stratejisi ve tasarlanması / Yeni Medya Kavramı, Web Yayıncılığı, örnekler üzerinden incelemeler / Dreamweaver ile Web sayfası tasarımı+ Flash ile arayüz tasarımı / Uygulama Projeleri

 

İLT-609 Interactive Media Design (3 0 3)

Course content: Course description, objectives and work systemz / To design&analysis of interactive design and various media concepts / To develop strategy and visual content for designing interactive media products / New Media and Web Publishing, case studies / Web page design with Dreamweaver + Flash with interface design / Application projects

 

İLT-611 Küresel İletişim Stratejileri (3 0 3)

Küresel iletişim kavramı perspektifinde küresel iletişim politikalarını, küresel iletişim teknolojileri ve küresel medya akışı konularını öğretmek, küresel, yerel ve melez kültür gibi kavramları analiz etmek, küresel medya bağlamında çeşitlilik, çoğulculuk, çokkültürlülük gibi kavramları irdelemek, ötekileştirme, kimlikler ve oryantalizm konularını incelemeyi amaçlayan bu ders küresel iletişim teknolojileri, Küresel Medya Akışı: küresel sinema, gazeteler, televizyon ve radyolar, Uluslararası medyada kimliklerin temsili; ötekileştirme ve medya,  Küreselleşme karşıtı hareketler; yerel medya, Küresel ve ulusal/yerel kültürler, Melez kültürler,  özelleştirme, tekelleşme, ticarileşme, kitleselleşme, çeşitlilik, çoğulculuk, çokkültürlülük, Kamusallığın Parçalanması, Küresel Medya Pazarlaması konularını içerir.

 

İLT-611 Global Communication Strategies (3 0 3)

The aim of this course is to teach global communication policies, global communication technologies and global media flow in the perspective of global communication concept, to analyze concepts such as global, local and hybrid culture, to examine concepts such as diversity, pluralism and multiculturalism in global media context and to examine otherization, identities and orientalism. Courses on global communication technologies, Global Media Flow: global cinema, newspapers, television and radio, representation of international media identities; Othering and media, anti-globalization movements; Local media, global and national / local cultures, hybrid cultures, privatization, monopolization, commercialization, massification, diversity, pluralism, multiculturalism, Disruption of Publicity, Global Media Marketing.

 

İLT-613 Sanal Ortamda İletişim Yönetimi (3 0 3)

Bu ders öğrencilere kurumların ve bireylerin dijital ortamda itibarlarının ve pazar paylarının korunmasında sosyal paydaşlarla nasıl etkili iletişim kurabileceğini öğretir. Halkla ilişkilerde metni yazarlığı, pazarlama planlama ve halkla ilişkiler analizleri içerir. Öğrenciler, nasıl basın bülteni yazabileceğini, tutundurma çalışmaları, iş ortamları, etkinlikler ve ürün lansmanı gibi konularında eğitim alır. Dersin içeriğinde, kurumsal web sitesi analizi, medya kampanyaları, sosyal ağlar ve e-ticaret oluşturmaktadır.

 

İLT-613 Communication Management in Virtual Environment (3 0 3)

Knowledge on effectively communication with the key stakeholders, market, protection and promotion of the images of individuals and organizations online. Coursework includes the study of public relations writing, marketing and planning and public relations analysis. Students learn to write press releases, promote people, businesses and events and participate in product launching. Topics covered include: corporate web sites, media campaigns, email marketing, social networks and e-commerce.

 

İLT-615 Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar (3 0 3)

Halkla ilişkiler alanına ilişkin gelişen uygulamalar ve dünya genelinde yaygınlaşan yeni yaklaşımların ele alındığı bir doktora dersidir. Dersin amacı, halkla ilişkiler alanında güncel literatür ve gelişen uygulamalara ilişkin kavramsal ve uygulamalı bir kavrayış ve yorumlamanın elde edinilmesini sağlamaktır.

 

İLT-615 New Approaches In Public Relations (3 0 3)

It is a doctoral course in which developing applications related to the field of public relations and new approaches that are spreading around the world are discussed. Aim of this course to provide a conceptual and practical understanding and interpretation of current literature and developing applications in the field of public relations.

 

İLT-617 Film Endüstrisi (3 0 3)

Sinema endüstrisinin temel ögelerini ve işleyişini bilinir kılmak, diğer sektörlere ve ekonomiye katkısı, örgütlenmesi ve çeşitli aşamaları hakkında bilgi aktarmak bu dersin amaçlarındandır. Sinema endüstrisinin yapısı ve dinamikleri, bir filmin ürün haline getirilme sürecinin; proje geliştirme, finansman, yapım, dağıtım, pazarlama ve gösterim aşamaları yerli ve yabancı örnekler ve vaka çalışmaları eşliğinde irdelenecektir.

 

İLT-617 Film Industry (3 0 3)

Aim of this course is to make the cinema industry's basic subjects and operations known, to inform about other sectors and their contribution to economy, its organization and various stages. The structure and dynamics of the cinema industry, the process of making it into a film product; project development, financing, construction, distribution, marketing and demonstration phases will be examined.

 

İLT-619 Televizyon Eleştirisi (3 0 3)

Dersin amacı, bir yaşam biçimi olarak gündelik hayatta yer alan televizyona yönelik olarak iletişim çalışmalarında yer alan kuramsal değerlendirmelere yer vermek ve sosyolojik analizler yapmaktır. Sosyal bilimler alanında radikal yaklaşımlar noktasında televizyonu ve yaşam biçimini ele almaktır. İletişim araştırmaları kapsamında televizyon ve izleyiciyi anlamaya yönelik bir derstir.

 

İLT-619 Television Critics (3 0 3)

The aim of this course is making sociological analysis the studies regading the issue which helds television as a part of daily life. Besides, to handle the television issue from the view of radical perspectives. In the course, the audience and the function of television will comprehended by the students.

 

İLT-621 Dijital Kültür ve Yeni Medya (3 0 3)

Bu dersin amacı; yeni medya olgusunu ve yeni medyanın toplumsal alanda yol açtığı değişimi anlamlandırmaya çalışmaktır. Özellikle Web 2.0 uygulamalarıyla yaygınlaşan ve alışıldık medyanın geleneksel medya olarak tanımlanmasına yol açan yeni medya olgusunu; kimlik, mahremiyet, sanal cemaatler, alternatif medya, etik vs olguları çerçevesinde ele almak ve yeni medyayla birlikte toplumun her alanında yaşanan kültürel dönüşüm incelemek.

 

İLT-621 Digital Culture and New Media (3 0 3)

The aim of this course is understanding the change caused by the new media and new media in the social sphere. New media, identity, privacy, virtual communities, alternative media, ethics, etc. to deal with cases within the framework. examine the cultural transformation of society in the field of new media.

 

İLT-623 Yerel Basın ve Sorunları (3 0 3)

Yerel basının tanımı yapılarak yaygın basında ayrıldığı noktalar belirlendikten sonra, yerel basının özellikleri ve işlevleri konusu üzerinde durulacaktır. Çeşitli yerel gazetelerin incelenmesiyle yaygın ve yerel basın farkının açığa çıkarılması; yerel gazetelerin biçimsel ve içeriksel açıdan tanıtılması ve yerel basının gerçek amacına hizmet edip etmediğinin tartışılması. Ayrıca, Türkiye’de yerel basının tarihsel süreçte geçirdiği aşamalara da değinildikten sonra, günümüz yerel basını ve sorunlarına ilişkin bilgi verilecek ve sorunlara çözüm önerileri üretilmeye çalışılacaktır.

İLT-623 Local Press And Its Problems (3 0 3)

It aims to define local press, the differences between local and mainstream press, and to analyze certain local newspapers, and to introduce local newspapers in terms of their forms and contents.

 

İLT-625 Tasarım Tarih ve Kuramı (3 0 3)

Dünyada ve Türkiye’de tasarım kavramının gelişim aşamaları, tasarımın çağlar boyunca geçirdiği evreler. Tasarım sürecinin yapısı ve doğası. Tasarım etkinlikleriyle ilgili ilke, kural ve kuramlar.

 

İLT-625 History and Theory of Design (3 0 3)

Stages of development of the concept of design in the world and in Turkey, the phases of design throughout ages. The structure and nature of design process. Principles, rules and theories of design activities.

 

İLT-627 Tasarım Yönetimi (3 0 3)

Yaratıcılığın ve tasarımın önem kazandığı alanlarda yönetim, pazarlama ve markalaşma uygulamaları. Bu sektörlerin temel özellikleri, yaratıcılık ve tasarım süreçleri, strateji ve yönetim konuları.

 

İLT-627 Design Management (3 0 3)

Applications of management, marketing and branding in fields where creativity and design become prominent. Basic features, creativity, and design processes, strategy and management issues of these sectors.

 

İLT 629 Reklam Tasarımı (3 0 3)

Günümüzde reklamcılığın var olduğu mecralar gittikçe genişlemekte ve reklam tasarımının grafik tasarım ile ilişkisi katlanarak artmaktadır.  Bu ders, grafik tasarımın en aktif kullanıldığı alanlardan biri olan reklam tasarımı alanındaki uygulamalarını analiz etme ve bir kuruluşun, bir olayın, bir düşüncenin ya da ürünün tanıtımına yönelik çeşitli alanlarda özgün projeler üretmeyi amaçlar.

 

İLT 629 Advertısıng Desıgn (3 0 3)

Today, the media is increasingly expanding existing advertising and advertising design, graphic design and relationship is growing exponentially.  This course, graphic design, the most active application area is one of the advertising design applications in the field to analyze and an organization an event, an idea or product promotion for the various areas of the original project to produce purposes.

 

İLT 631 Çok Disiplinli Görsel İletişim ve Grafik Tasarım I (3 0 3)

Çok yönlü düşünebilme, proje konusu seçebilme, projelerin takibini yapabilme,  yorum, eleştiri ve değerlendirme yapabilme,  kaynak araştırabilme becerisi kazanırlar.

 

İLT 631 Multi-Disciplinary Graphic Design I (3 0 3)

 Versatile Thinking, being able to select project topic, to make follow-up of projects,  being able to comment, critic and evaluation, they gain the ability to search sources.

 

İLT 633 Eleştirel Medya Çalışmaları (3 0 3)

Ders İçeriği: Eleştirel Medya Çalışmaları dersi iletişim ve medya alanına kapsamlı bir giriş yapmayı amaçlamakta ve günlük yaşamımızda medyanın gücü ve etkisi hakkında nasıl eleştirel düşünebileceğimizi göstermektedir. Bu derste, geniş bir alana yayılmış eleştirel yaklaşımlar yelpazesi kapsamlı bir şekilde ele alınacak ve bu kuramsal yaklaşımlar temelinde medyanın gündelik hayatla ve toplumsal yapılarla olan ilişkisi tartışılacaktır. Bu ders, eleştirel medya çalışmalarına temel oluşturan her düşünce okuluna kapsamlı bir giriş yapması nedeniyle, öğrencilere gelecekteki araştırma planları için temel bir altyapı sağlayacaktır.

 

İLT 633 Critical Media Studies (3 0 3)

Course Content: The Critical Media Studies module aims at with a comprehensive introduction to the field and demonstrates how to think critically about the power and influence of media in our daily lives. In this module, it will be addressed a wide range of critical approaches extensively, and the relationship between the media and everyday life and social structures will be discussed in the light of these theoretical viewpoints. This course will provide the students with an essential background for their future research plans due to presenting a comprehensive introduction to every school of thought that forms the basis for critical media studies.

 

İLT 635 İletişim, Medya ve Küreselleşme (3 0 3)

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında öğrencilerin küreselleşmenin tarihsel gelişimi ile ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarını anlamaları ve iletişim alanıyla ilişkisini analiz edebilecek yeterliliklere ulaşmaları amaçlanmaktadır. Bu derste, temel olarak küreselleşmenin tarihsel gelişimi, ekonomik, siyasal ve kültürel boyutları, medya ve küresel kültür ile küreselleşmenin iletişim alanına etkileri ele alınacaktır.

 

İLT 635 Communicatıons, Media and Globalization (3 0 3)

Course Content: The aim of this course is to provide students with the ability to understand the historical development, economic, political and cultural dimensions of globalization and to analyze their relation to the field of communication. This course will focus on the historical development of globalization, its economic, political and cultural dimensions, media and global culture and the impact of globalization on communication.

 

İLT 637 Akademik Okuryazarlık (3 0 3) 

Ders İçeriği: Bu ders lisansüstü öğrencilerin akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Ders kapsamında akademik metinlerin okunması, çözümlenmesi ve akademik metinlerden yararlanma uygulamaları yapılacaktır. Ayrıca bir akademik metnin yazımı ve yayınlanması konusunda da bilgiler verilecektir.

 

İLT 637 Academic Literacy (3 0 3)

Course Content: This course is designed to improve the academic reading and writing skills of undergraduate students. The course will include reading, analyzing and making use of academic texts. In addition, information will be given about the writing and publication of an academic text.

 

İLT 639 Yeni Medya Çalışmalarında Yöntem ve Teknik (3 0 3)

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında yeni medya çalışmalarında kullanılan içerik ve kullanıcı odaklı araştırma yöntem ve teknikleri ele alınacaktır. Bu bağlamda içerik analizi, söylem analizi, betimsel analiz gibi çözümleme yöntemleri değerlendirilecektir. Bununla birlikte anket ve görüşme tekniği ile etnografik yöntemin yeni medya çalışmalarında kullanımı üzerinde durulacaktır.

 

İLT 639 Method and Technique In New Media Studies (3 0 3)

Course Content: This course will cover content and user-focused research methods and techniques used in new media studies. In this context, analysis methods such as content analysis, discourse analysis, descriptive analysis will be evaluated. However, the use of survey and interview techniques and ethnographic method in new media studies will be emphasized.

 

İLT 641 İletişim ve Toplumsal Kuram I (3 0 3)

Ders İçeriği:İletişim nedir? Toplumsal Kuram nedir? Toplum ve toplumsal kuram. İletişim ve toplum. İletişim, modernite ve modern toplum. İletişim ve toplumsal kuram ilişkisi. İletişimsel teknolojilerin gelişimi ve modern toplum (matbaa, basın yayın, kitap). Sanayi toplumlarının iletişimsel altyapısı. Modern toplumlarda kültürel gelişmeler ve iletişim teknolojilerinin rolü (radyo, sinema, reklam endüstrileri). Modern toplumsal kuramlar ve modern iletişim kuramları ilişkisi.

 

İLT 641 Communication and Social Theory-I (3 0 3)

Course Content: What is communication? What is Social Theory? Society and social theory. Communication and society. Communication, modernity and modern society. Communication and social theory relation. The development of communicative technologies and the modern society (print, press, book). Communicative infrastructure of industrial societies. The role of cultural developments and communication technologies in modern societies (radio, cinema, advertising industry). Relation between modern social theories and modern communication theories.

 

 İLT 643 Nesne Kültür İletişim (3 0 3)

Ders İçeriği: Kültürel üretim ve yeniden üretim süreçleri nesneler üzerinden takip edilecektir. Maddi kültür çalışmaları alanında yapılmış ampirik incelemeler izlenecek, nesnelerin ortaya çıkışı, ömürleri, tarihleri ve dönüşüm/değişim evreleri takip edilecektir. Konu edilen örneklerin dinamik bir olgu olan kültür tartışmalarına sunabileceği katkılar işlenecektir.

 

İLT 643 Object Culture Communication (3 0 3)

Course Content: Cultural production and reproduction processes will be followed through objects. Empirical examinations made in the field of material culture studies will be followed and the emergence, lifetimes, dates and conversion / change phases of the objects will be followed. The contributions of the mentioned subjects to the dynamic discussions of culture will be studied.

 

İLT 645 Kültürel Çalışmalar ve Medya (3 0 3)

Ders İçeriği: Dersin içeriğini kitle iletişim araçları ve kimliklerin inşası (Televizyon, sinema ve sosyal medyada temsil), medyanın kültür üzerine etkileri, gündelik hayat - kültür temsili ilişkisi, medya aracılığıyla inşa edilmiş modern ve postmodern mitler/kültürler, medya ve cinsiyet rolleri, çocuk – genç -yetişkin kültürleri ve medya, modern ve postmodern günlük hayatın değişimleri, popüler kültür-  kitle kültürü – folk kültürü temsilleri, medyada ötekinin ve kendiliğin inşası ve son olarak kamusal uzam - Siber uzamda birey ve teknoloji ilişkisi oluşturmaktadır.

 

İLT 645 Cultural Studies and Media (3 0 3)

Course Content: The content of the course will include the construction of mass media and identities (television, cinema and social media representation), media effects on culture, everyday life - cultural representation, modern and postmodern myths / cultures, media and gender roles built through media, adult cultures and media, the changes of modern and postmodern daily life, popular culture - mass culture - folk culture representations, others and self - construction in the media, and finally the relationship between human and technology at public space - the cyber space.

 

İLT 647 İletişim Araştırmalarında Nitel Araştırma Yöntemleri (3 0 3)

Ders İçeriği: Bu ders, katılımcılara nitel araştırmanın temel özellikleri ve çeşitli yöntemleri konusunda kavramsal bir temel oluşturma ve nitel araştırmanın iletişim bilimleri araştırmalarındaki kullanımını tanıtmayı amaçlamaktadır.

 

İLT 647 Qualitative Research Methods in Communication Studies (3 0 3)

Course Content: This course aims to introduce the conceptual basis and qualitative research on the basic features of participatory qualitative research and its various methods in the research of communication sciences.

 

 

İLT 649 Türk Siyasal Yaşamında Politik Halkla İlişkiler Uygulamaları (3 0 3)

Ders İçeriği: Dersin genel amacı siyasal halkla ilişkiler hakkında betimleyici düzeyde bilgi birikimi sağlamak ve bu kapsamda siyasal iletişimin kapsamını, rollerini, etkilerini ve özelliklerini halkla ilişkiler bağlamında açıklama, Türkiye’de siyasal halkla ilişkiler uygulamaları hakkında bilgilendirmek ve siyasal halklar ilişkilerde yeni modellere ilişkin değerlendirmelerde bulunmak.

 

İLT 649 Turkish Political Life Polıtıcal Public Relations Practice (3 0 3)

Course Content: The overall objective of the course of political public relations about providing knowledge in the descriptive level and in this context of political communication the scope, roles, effects and features of public relations in the context of the description is to inform about political public relations practices in Turkey and in the relations of political peoples make assessments about the new model.

 

İLT 651 Politik Psikoloji (3 0 3)

Ders İçeriği: Bu dersin amacı, politik psikolojisinin temel özelliklerini ve genel kavramlarını ortaya koymak; ve bu bağlamda toplum, siyaset-psikoloji, kitle psikolojisi, siyaset ve psikoloji, siyasal tutumlar ve Türkiye’de Siyaset Psikolojisi konuları hakkında bilgi vermektir.

 

İLT 651 Political Psychology (3 0 3)

Course Content: The aim of this course is to present the basic features and general concepts of political psychology; and in this context, society, politics and psychology, mass psychology, politics and psychology, is to give information about political attitudes and Political Psychology issues in Turkey.

 
İLT 653 Medya Tarihi Çalışmaları (3 0 3)

Ders İçeriği: Ders, medya çalışmaları içinde medya tarihi çalışmalarının artan önemi temelinde şekillenmektedir. Medya çalışmalarının tarih ve kuramla ilişkisi üzerine genel bir çerçeve çizerek medya tarihi çalışmalarında bu bağlantının önemine dair bir kavrayış sağlamak dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, medya tarihi çalışmalarına ve yazımına dair teorik bir bakış kazandırılması hedeflenmektedir. Derste medya tarihi çalışmalarına ve bu çalışmalarda karşımıza çıkan temel tarihyazımı yaklaşımlarına odaklanılmaktadır.

 

 

İLT 653 Media History Studies (3 0 3)

Course Content: The lesson, is shaped on the basis of the growing importance of media history studies in media studies. The lesson aims to provide an understanding of the importance of relationship between history and theory  in media history studies. In this regard, it is aimed to give a theoretical view on the study of media history and historiography. The lesson focuses on the media history studies and basic historiography aproaches to these studies. 

 

İLT 655 Reklam Felsefesi (3 0 3)
Ders İçeriği: Reklamın tarihsel ve ideolojik temellere sahip bir fenomen olarak kavranması bu dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda derste reklam kavramının ortaya çıktığı tarihsel koşulların özellikleri, aynı zamanda  liberal demokratik sistem içerisinde reklamın sahip olduğu temel rollerin ortaya konulması dersin temel hedefini oluşturmaktadır.

 

İLT 655 The Philosophy of Advertising (3 0 3)

Course Content: The main purpose of this lesson is understanding advertisement as a modern phenomenon which has ideological and historical foundations. In this context the main targets of this lesson are revealing the historical conditions of advertising and understanding the main role advertising in the liberal democratic system.

 

İLT 657 Uluslararası İlişkiler ve Medya (3 0 3)

Ders İçeriği: Uluslararası ilişkiler ve medya, kamuoyunun ilgisini çeken kritik unsulardır. Bu ders, teorik ve pratik medya yaklaşımlarını ve dış politika perspektiflerini küresel bir bağlamda bütünleştirmektedir.

 

İLT 657 International Relations and Media (3 0 3)

Course Content: International relations and media are critical components in addressing issues of public concern. This course integrates theoretical and practical media approaches and foreign policy perspectives in a global context.

 

İLT 659 Sinemanın Eleştirel Ekonomi Politiği (3 0 3)

Ders İçeriği: Dersin amacı, eleştirel ekonomi politik yaklaşımın kuramsal temellerini ortaya koyarak, bu yaklaşımın klasik ekonomi politikten farklarını açıklamak ve sinemanın yapım-dağıtım-gösterim süreçlerini eleştirel ekonomi politik yaklaşımla incelemektir.

 

İLT 659 Crıtıcal Polıtıcal Economy Of Cınema (3 0 3)

Course Content: This course aims to explain the theoretical background of the critical political economy approach and its differences from the classical political economy. It also aims to study the production-distribution-exhibition process using this critical approach.

 

İLT 661 Görsel Sosyoloji (3 0 3)

Ders İçeriği: Bu ders, toplum ve kültürü anlamak için, ürettiğimiz ve tükettiğimiz görüntüleri nasıl anlamalıyız sorusunu cevaplamayı hedeflemektedir. Görsel içeriklerin (fotoğraflar, filmler ve videolar gibi) nasıl paylaşıldığı, görüntülendiği ve yorumlandığını gösteren anahtar teoriler üzerinde çalışılacaktır.

 

İLT 661 Vısual Socıology (3 0 3)

Course Content: This course questions how to analyze the visual materials to understand society and culture. At the course, key theories that frame how visual contents (such as photographs, films, and videos) are shared, viewed, and interpreted by audiences will be studied.

 

İLT 663 Sinema  ve Televizyonda Yapım (3 0 3)

Ders İçeriği: Ders, sinema ve televizyonda yapım sürecinin uygulamalı olarak anlatımını hedeflemektedir. Film ve televizyon programı yapım sürecinin basamakları, hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatılacaktır.

 

İLT 663 Fılm and TV Productıon (3 0 3)

Course Content: The course aims to teach film and television production process with  practical expressions. The steps of the film and television program making process will be taught both theoretically and practically.

 

İLT 665 Sinema ve Türler (3 0 3)

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında sinemada tür kavramı ve tür filmlerinin ortaya çıkışı ele alınacaktır. Temel film türlerinden örnekler verilecek olan bu derste türlerin ortaya çıkmasında rol oynayan unsurlar analiz edilecektir. Ayrıca derste türlerin sinema tarihi açısından öneminin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

 

İLT 665 Cınema and Genres (3 0 3)

Course Content: In this course, the concept of genre in cinema and the emergence of genre films will be discussed. In this course, examples of basic film types will be given and the elements that play a role in the emergence of genres will be analyzed. In addition, the course aims to reveal the importance of species in terms of cinema history.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahar Döneminde Açılması İstenen Dersler

 

İLT-602 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (3 0 3)

Dersin içeriği: Nitel araştırma yönteminin genel özellikleri / Nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarının karşılaştırılması / Nitel araştırmada veri toplama teknikleri (Ayrıntılı Gözlem) / Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri (Belge İnceleme) / Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri (Görüşme) / Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri (Video teyp verisi) / Nitel araştırmaların etik yönleri / Nitel araştırma yaparken karşılaşılan zorluklar / Nitel araştırmalarda desenler / Araştırmacının rolü / Veri toplama süreci / Ayrıntılı gözlem geribildirim / Görüşme geribildirim / Nitel araştırmalarda analize yeniden bakış / Bilgisayar destekli nitel veri analizi / Nitel araştırmaların değerlendirilmesi / Nitel araştırmaları değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi / Yayınlanmış bir nitel araştırmanın eleştirel analizi

 

İLT-602 Qualitative Research Methods in Social Sciences (3 0 3)

Course content: General aspects of qualitative studies / Comparing the characteristics of qualitative and quantitative approaches / Qualitative data collection techniques (Detailed observation) / Qualitative data collection (Document analysis) / Qualitative data collection (Interview) / Qualitative data collection (Video taped data analysis) / / Ethical issues of qualitative research / Difficulties in doing qualitative research / Qualitative research designs / Role of researcher/ Data collection process / Feed back of the detailed observation / Feed back of the interview / Qualitative data analysis (re-overview) / Computer based qualitative data analysis / Evaluation of qualitative study / Identification of the evaluation criteria for qualitative research / Paper of a critically analyzed published qualitative research

 

İLT-604 İleri Kültürlerarası İletişim Çalışmaları (3 0 3)

Kültürlerarası İletişim, farklı kültürlerde çeşitli iletişim süreç ve anlayışlarını incelemektedir. Her kültürün etkileşim kalıplarından biri de iletişimdir. Kültürler kendi farklılıklarını değişik iletişim süreç ve kanallarıyla ortaya koyarlar. Bu sürecin nasıl, neden ve hangi bağlamlarda gerçekleştiği, bu dersin temel meselesidir. Derste kültürlerarası iletişim alanındaki çeşitli kuramlar tanıtılmakta ve ardından kültürel açıdan çeşitli etkileşim kalıpları iletişim bağlamında ele alınmaktadır.

 
İLT-604 Advanced Intercultural Communication Studies (3 0 3)

Intercultural communication observes various communication process and perceptions. One of the interaction patterns of each culture is communication. Cultures reveal their differences via various communication process and devices. How, why and in what contexts this process is realized are the main issues of this course. Various theories on intercultural communication are presented and then culturally diversified interaction patterns are examined in communication context in the course.

 

İLT-606 Yeni Medya ve Demokrasi (3 0 3)

Yeni medya teknolojileri, özellikle internet, demokratik süreçlere katılım biçimlerini değiştirmiş ve geliştirmiştir. Demokratik toplumlarda medya kamusal tarışmaların yürütülmesinde bir forum olarak çok önemli bir role sahiptir. Bu derste, demokratik toplumlarda medyanın rolü kamusal alan ve müzakereci demokrasi kuramları çerçevesinde ele alınacak ve özellikle yeni medya teknolojilerinin sunduğu yeni olanaklar demokrasiye katkıları bakımından tartışılacaktır.

 

İLT-606 New Media and Democracy (3 0 3)

New media technologies, particularly the Internet, have changed and improved the ways of the participation in democratic processes. In the democratic societies, the media have a key role as a forum in the public debates. Under this course, the role of the media in the democratic societies will be dealt with in the framework of the theories of public sphere and deliberative democracy and the opportunities created by new media Technologies will be discussed in terms of the contributions to democracy.

 

İLT-608 Algı Yönetimi  ve İkna (3 0 3)

Başkalarının görüş, düşünce, davranış ve tavırlarını değiştirmeyi veya güçlendirmeyi sağlayan bir süreç olan ikna iş ile ilgili her türlü ilişkide başarı sağlamak için önemli bir beceridir. Halkla ilişkiler sürecinin işleyişinde de bilginin toplanması, analiz edilmesi ve çözüm ve yaklaşımların gerçekleştirilmesinde ikna etme becerileri önem taşımaktadır. Halkla ilişkilerin temel çıktısı olan imaj, kurumun hedef kitle tarafından nasıl algılandığı ile şekillenmektedir. Günümüzde algılama yönetimi olarak değerlendirilen halkla ilişkiler sürecinde olumlu sonuçlar yaratmaktadır. Halkla ilişkiler uygulamalarında algı, ikna ve iletişim çabalarının örnekler ile pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

İLT-608 Perception Management And Persuasion (3 0  3)

Persuation is essential concept for reinforcing or to differentiate others feelings, thoughts, considerations, behaviors and attentions. In the process of public relations to collect information, analyzing it and to evaluate every approach and solution persuation skills are important. In the application of public relation, perception, persuation and communication skills and forces are needed to reinforced with the examples in this course concept.

 

İLT-610 Serbest Görsel Tasarım (3 0 3)

Dersin İçeriği: I. Dönemde yapılan çalışmalardaki gelişim sürecinin irdelenmesi / Öğrencinin seçeceği proje konusunun teorik altyapısını oluşturmaya başlaması / Uygulama / Öğrencinin temasının çözümlenmesine yönelik metin hazırlaması / Sanatçı daveti ve tartışma / Uygulama çalışmaları / Sunumlar / Sergileme ve değerlendirme.

 

İLT-610 Free Visual Design (3 0 3)

Course content: I. Examination of the studies in the development process. / Students will choose to begin creating the theoretical background of the project subject. / Application / The theme of the preparation of students for solving text / Artist invitation and discussion / Applications / Presentations / Display and evaluation.

 

İLT-612 Kitle İletişimde Düzenleme ve Denetim Stratejileri (3 0 3)

Denetim kavramı, yöntemleri ve başlıca denetim türlerinin öğretilmesiyle başlayan bu ders, kitle iletişim alanında düzenleme ve denetim, denetim kriterleri olarak yayın ilkeleri, sansür kavramı ve sansürün uygulanışı; sansürle denetimin farkı, yazılı basında düzenleme ve denetim, radyo ve televizyon yayınlarında düzenleme ve denetim, sinemada denetim, internet yayıncılığında düzenleme ve denetim, kamu yayıncılığında düzenleme ve denetim ve TRT, özel yayıncılıkta düzenleme ve denetim ve RTÜK, medyada otokontrol, editoryal sorumluluk, ortak denetim, ombudsmanlık, kamuoyu denetimi ve diğer ülkelerdeki kitle iletişim düzenleme ve denetim araçları, stratejileri ve denetim politikalarını içerir.

 

 

İLT-612 Regulation And Control Strategies On Mass Communication (3 0 3)

This course starts with the teaching of control concept, methods and main types of control, regulation and control in the field of mass communication, broadcasting principles as control criteria, concept of censorship and application of censorship, different between cencorship and control, regulation and control in press, regulation and control in radio and television broadcasting, control in cinema, regulation and control in internet publishing, regulation and control in public broadcasting and TRT, regulation and control in private broadcasting and RTÜK, autocontrol in media, editorial responsibility, joint control, ombudsman, public control and instruments of the regulation and control in the other countries, strategies and policies.

 

İLT-614 Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Halkla İlişkiler Uygulamaları (3 0 3)

Bu dersin içeriğini şu konular oluşturmaktadır: Kavramsal tartışmalar, farklı yaklaşımlar / M. Castells ve enformasyon toplumu / P. F. Drucker ve kapitalist ötesi toplum / Konuya uluslarüstü düzeyde kurumsal yaklaşımlar / Bilgi toplumu mu, gözetim toplumu / J. Ellul ve teknoloji toplumu / D. Lyon ve gözetim toplumu / Toplumsal siyasal yansımalar-bazı uygulamalar / Bilgi edinme hakkı ve günışığında yönetim / E-devlet uygulamaları

 

İLT-614 New Approaches To Public Administration And Applications Of PR (3 0 3)

Course content: Conceptual discussions, different approaches / M. Castells and information society / P. F. Drucker and post-capitalist society / Super-national approaches to the issue / Information society or suveillance society? / J. Ellul and techonology society / D. Lyon and surveillance society / Social - political reflections - some practices / The right to know and management in sunlight / e-governance applications.

 

İLT-616 Sosyal Ağ Analizi (3 0 3)

Bu dersin içeriğini şu konular oluşturmaktadır: Ağ kavramı, sosyal ağlar / Sosyal ağlar, türleri, oluşumları, önemi / Rastsal ağların oluşumu / Ağ yapıları, ağ modelleri ve ağ ölçümleri / Ağlar üzerinden verilerin görselleştirmesi, örnekler / Netnografi, nicel ve nitel veriler / Sosyal ağ analizi, amacı, tarihçesi / Sosyal ağ analizi örnekleri, araştırmalar / Veri toplama yöntemleri – NodeXL ve import.io / Veri düzenleme – Excel, PSPP, Open Refine / Veri görselleştirme – Gephi programı

 

İLT-616 Social Network Analysis (3 0 3)

Course content: Network concept, social networks / Types of social networks, formation and importance of social networks / formation of random networks / network structures, models and measurements of networks / Data visualization on online networks, examples / Netnography, quantitative and qualitative data / Social network analysis, purpose, history / Social network analysis examples and researches / Data gathering methods– NodeXL and import.io / Data regulation – Excel, PSPP, Open Refine / Data visualization – Gephi

 

İLT-618 İleri Film Analizleri (3 0 3)

İleri Film Analizleri dersi filmlerin bilimsel, sanatsal ve eleştirel kuramlar üzerinden incelenmesini, sosyolojik, psikolojik, antropolojik, ideolojik ve tarihsel çözümlemeler çerçevesinde tartışılmasını ve normal izleyicinin film izleme biçiminin ötesine geçip filmlerin göstergeler, imgeler, semboller ve bu unsurların çağrışımları üzerinden okunmasını içermektedir. Ayrıca sinematografik kavramlar bu analizlerde destekleyici unsurlar bağlamında işlenir.

 

İLT-618 Advanced Film Analysis (3 0 3)

Advanced Film Analysis course involves discussions of films through scientific, artistic and critical theories in the context of sociological, psychological, anthropological, ideological and historical analyzes, and beyond the normal viewer's way of watching films and reading films through the connotations of signs, images, symbols.

 

İLT-620 Uluslararası Televizyon Yayıncılığı (3 0 3)

Uluslararası televizyon yayıncılığı kapsamında AB ülkeleri ve diğer ülkelerle Türk yayın sitemleri karşılaştırılarak, farklı kültürlere sahip bu ülkelerin yayıncılık anlayışı ve hedef kitle üzerindeki beklenti ve hedefleri araştırılacaktır.

 

İLT-620 International Television Broadcasting (3 0 3)

The broadcasting comprehension and expectations and objevtives on their audience will be researched by comparing Turkish broadcasting system with UN countries and other countries in terms of international television broadcasting.

 

İLT-622 Medya ve Ötekileştirme Pratikleri (3 0 3)

Batının Doğuya ilişkin temsilleri, Avrupa merkezci kültür ve uygarlık tanımının sorgulanması, Oryantalizmin bir ötekileştirme ideolojisi oluşu ve buna bağlı olarak, Oryantalist Zihniyet yapılarının teşhis edilebilmesi, ötekileştirmenin medya etkisi üzerinde durulacaktır.

 

İLT-622 Media and Otherization Practices (3 0 3)

Representations produced by the West in relation to the East, criticism about Eurocentric definition of culture and civilization, and the analysis of news within the context of otherization.

 

İLT-624 Post-kolonyal Çalışmalar ve Medya Emperyalizmi (3 0 3)

İletişimin uluslar arası boyutu, küreselleşme, küresel iletişim sistemleri, uluslar arası haber ajansları, medya ve kültür emperyalizmi, yeni düzen arayışları, uluslar arası donanım ve yazılım ilişkileri, haberlerin akışı, uluslar arası iletişim kuramları.

 

İLT-624 Post-colonial Studies and Media Imperialism (3 0 3)

International dimensions of communication, globalization, global communication systems, international news agencies, media and cultural imperialism, the search for the new order of international relations of the hardware and software, news flow, international communication theories.

 

İLT-626 Dijital İllüstrasyon (3 0 3)

İllüstrasyon tarihi ve kuramı, dijital illüstrasyonun önemi. Dijital illüstrasyon teknikleri. Günümüz medyası için kitle iletişiminde kullanılmak üzere dijital illüstrasyonların üretimi.

 

İLT-626 Digital Illustration (3 0 3)

History and theory of illustration, the importance of digital illustration. Techniques of digital illustration. Production of digital illustration to be used in mass communication for modernday media.

 

İLT-628 Hareketli Görüntü Tasarımı (3 0 3)

Dersin Amaçları: Sinema, video ve televizyon gibi hareketli görüntü sanatlarının kadraj tasarımını öğretmek. Bilgisayar tanımlı animasyon, stop motion animasyon ve çizgi animasyon gibi hareketli görüntü disiplinlerinin temel çerçevesini öğretmek. Grafik sanatlarıyla, hareketli görüntü sanatları arasındaki ilişkiyi öğretmek

 

İLT-628 Moving Image Design (3 0 3)

Course Objectives: To teach frame design in Animated image arts like cinema, video and Television. Teaching the fundamental frame of the dısciplinary areas of animated image such as computer descripted animation, stop motion animation, cartoon anima. To teach the relationship between Graphical Arts and Animated Image.

 

 

İLT 630 Çok Disiplinli Görsel İletişim ve Grafik Tasarım II (3 0 3)

Ders İçeriği: Çok yönlü düşünebilme, proje konusu seçebilme, projelerin takibini yapabilme, yorum, eleştiri ve değerlendirme yapabilme, kaynak araştırabilme becerisi kazanırlar.

 

İLT 630 Multı-Dıscıplınary Vısual Communıcatıon and Graphıc Desıgn II (3 0 3)

Course Content: Versatile Thinking, being able to select project topic, to make follow-up of projects, being able to comment, critic and evaluation, they gain the ability to search sources.

 

İLT 632 Disiplinlerarası Okumalar ve Estetik (3 0 3)

Ders İçeriği: Eleştirel düşünceyi ön planda tutarak analiz yapabilme ve problemlere çözüm önerileri getirebilme, Farklı disiplinlerden yararlanarak evrensel anlamda değeri olan eserler ortaya koyabilme becerisi kazanır.

İLT 632 Multıdısıplınery Readıng and Aesthetıcs (3 0 3)

Course Content: To be able to propose solutions, critical thinking and problem keeping in the forefront of analyzing, Taking advantage of the different disciplines in the sense of universal value gains the ability to reveal the works.

 

İLT 634 Medya, Siyaset ve Demokrasi (3 0 3)

Ders İçeriği: Medya, Siyaset ve Demokrasi dersi, demokratik bir sistemde medya, siyaset ve toplum arasındaki ilişkiyi tartışmakta ve farklı fikirlerin ve çıkarların temsil edilmesinde medyanın rolünü ve yurttaşların medya aracılığıyla kamusal tartışmalara katılımını ele almaktadır. Bu derste, medya sisteminin nasıl yapılandırıldığı, medyanın demokratik yaşamı ve siyasal katılımı nasıl etkilediği konularına odaklanılcak ve siyasal alandaki karmaşık ve hızlandırılmış iletişim süreçleri kuramsal yaklaşımlar ve yenilikçi metodolojik modeller temelinde analiz edilecektir.

İLT 634 Media, Politics & Democracy (3 0 3)

Course Content: Media, Politics & Democracy module discusses the relationship between media, politics, and society in a democratic system and addresses the role of media in representing of different ideas and interests and citizens' participation in public debates via media. In this module, it will be focused on how the media system is structured, how the media influences democratic life and political participation and will be analyzed the complex and accelerated communication processes in the political realm by theoretical approaches and innovative methodological models.

 

İLT 636 Halkla İlişkiler ve Tanıtımda Kuram Tartışmaları (3 0 3)

Ders İçeriği: Bu derste stratejik iletişimin en fazla uygulandığı alan olan halkla ilişkiler disiplinine ait kuram, model ve kavramlarla ilgili temel bilgilerin tanımlanması amaçlanmaktadır. Halkla ilişkilerin yalnızca yönetimsel ve araçsal bir perspektifle değil, bir sosyal aktivite ve bir sosyal fenomen olarak da ele alındığı bu derste, öğrenciler analitik ve eleştirel bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.

 

İLT 636 Publıc Relatıons and Publıcıty Theory Dıscussıons (3 0 3)

Course Content: This course is the most strategic communication areas that are applied to the discipline of public relations theory, is intended to identify the basic information about the models and concepts. Public relations is not only an administrative and instrumental perspective, as a social activity and social phenomena discussed in this course, students are aimed to gain in terms of analytical and critical perspective.

 

İLT 638 Medya, Kimlik ve Temsil (3 0 3)

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında sosyal bilimler içerisinde son dönemde önemli bir yer tutan kimlik ve temsil kavramları ele alınacaktır. Bununla birlikte kimlik ve temsil ile medya arasındaki ilişki değerlendirilecek, medyanın sosyal kimlikleri temsil etme pratikleri üzerinde durulacaktır.

 

İLT 638 Medıa, Identıty and Representatıon (3 0 3)

Course Content: In this course, concepts of identity and representation which have an important place in social sciences recently will be discussed. In addition the relationship between identity, representation and the media will be assessed, and will focus on the media’s practice of representing social identities.

 

İLT 640 İletişim, Mekân ve Bellek (3 0 3)

Ders İçeriği: Bu ders, iletişim sosyolojisi bağlamında toplumsal mekân, toplumsal bellek ve iletişim arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda mekân ve belleğe ilişkin kuramsal yaklaşımlar değerlendirilecektir. Medya ile kolektif hafıza arasındaki ilişki ele alınacaktır. Toplumsal mekânın iletişim pratikleri üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır.

 

İLT 640 Communıcatıon, Space and Memory (3 0 3)

Course Content: This course aims to examine the relation between social space, social memory and communication in the context of communication sociology. In this context, theoretical approaches to space and memory will be evaluated. The relationship between media and collective memory will be addressed. The impact of social space on communication practices will be emphasized.

 

İLT 642 İletişim ve Toplumsal Kuram II (3 0 3)

Ders İçeriği: İletişim toplumu kavramı. Yeni medya teknolojileri (internet, sosyal medya). Modern ve postmodern toplum. Postmodern toplumun iletişimsel altyapısı. Kültürün çeşitlenmesi ve yaygınlaşması. Çeşitli postmodern teoriler ve iletişim ilişkisi.

 

İLT 642 Communication and Social Theory II (3 0 3)

Course Content: The concept of communication society. New media technologies (internet, social media). Modern and postmodern society. Communicative infrastructure of the postmodern society. Cultural diversity and spread. Various postmodern theories and communication relation.

 

İLT 644 Sanal Gerçeklik ve Toplum (3 0 3)

Ders İçeriği: Gerçeklik nedir? Sanal gerçeklik nedir? Toplum ve toplumsal gerçeklikler. Toplum, modern toplum, modern epistemoloji. Modern toplumda gerçeklik yitimi. Merkezileşen ve araçsallaşan toplumsal süreçler. Modern iletişim teknolojileri ve gerçekliğin yeniden inşası. İleri medya teknolojileri ve imaj dünyası. İnsan, medya ve yeni toplumsal süreçler.

 

İLT 644 Virtual Reality and Society (3 0 3)

Course Content: What is reality? What is virtual reality? Society and social realities. Society, modern society, modern epistemology. The reality is lost in modern society. Centralized and instrumental social processes. Modern communication technologies and reconstruction of reality. Advanced media technologies and image world. Human, media and new social processes.

 

İLT 646 Reklam Yapım Süreçleri ve Reklam Analizleri (3 0 3)

Ders İçeriği: Dersin içeriği genel olarak reklam üretimi, reklam yapımı ve reklam analizi kavramı ve reklam analizinde kullanılan temel yaklaşımlar ile iletişim kuramlarının reklamlarda kullanımı ve etkilerinin örnek analizlerle incelenmesidir.  Bu amaca yönelik olarak reklam üretimi (Kavramsal çerçeve), reklam yapım süreçleri ( Kavramsal çerçeve), reklam analizi (Kavramsal çerçeve), reklamın yapısal analizi(mesaj-hedef kitle reklam ortamı gibi unsurlar), reklamın iletişim kuramları ve yaklaşımları kapsamında analizi(Göstergebilim, içerik analizi, eleştirel çözümleme, sosyolojik çözümleme), toplum – Kültür – Reklam ilişkisi ve son olarak yapısal ve kuramsal örnek çözümlemeleri içermektedir.

 

İLT 646 Advertısement Productıon Processes and Advertısement Analysıs (3 0 3)

Course Content: The content of the course is to examine the concepts of advertising production, advertising production and advertising analysis in general and the basic approaches used in advertising analysis and the use and effects of communication theories in advertisements with sample analyzes.

The aim of this course is to analyze the concepts of advertising production (conceptual framework), advertising production processes (conceptual framework), advertising analysis (conceptual framework), structural analysis of advertising (such as message and target audience advertising environment), advertising communication theories and approaches content analysis, critical analysis, sociological analysis), society - culture - advertising relation, and finally structural and theoretical case studies.

 

İLT 648 Yeni Medyada Kültür ve Kimlik (3 0 3)

Ders İçeriği: Bu derste, yeni medyanın kültür üretme ve yaymadaki etkisi, popüler kültürün sosyal medya aracılı üretimi ve dağıtımı, batı temelli popüler kültürün yeni medya aracılı dağıtımı analiz edilecektir. Ayrıca, sanal kültür, alt ve üst kültür, karşıt kültür, melez kültürler, yeni medyada kuşak farklılıkları, yeni sanal mekânlar ve iktidar mücadeleleri, hakikat sonrası toplum, İnternet çağındaki toplumsal hareketler gibi terim ve süreçler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

İLT 648 New Media: Culture and Identity (3 0 3)

Course Content: This course focuses on the impact of the new media on culture production and dissemination, the popular culturally social media-based production and distribution, and the western-based popular culture-mediated distribution of new media. In addition, terms and processes such as virtual culture, lower and upper culture, opposing culture, hybrid cultures, generation differences in the new media, new virtual spaces and power struggles, post-truth society, social movements in the Internet age constitute the content of this course.

 

İLT 650 Siyasal İletişimde Yeni Yaklaşımlar (3 0 3)

Ders İçeriği: Siyasal İletişimin başlangıcından bugüne kadar olan yolculuğunu; siyaset, toplum temelinde, yöneten ve yönetilenler ekseninde, geleneksel ve yeni yaklaşımlar; kampanya yöntemleri, ilgili kavramlar, örnek olaylarla birlikte açıklanacaktır.

 

İLT 650 New Approaches In Polıtıcal Communıcatıon (3 0 3)

Course Content: The journey from the beginning of political communication to the present; traditional and new approaches on the basis of politics, community, rulers and rulers; campaign methods, related concepts, case studies.

 

İLT 652 İmaj ve İtibar Yönetimi (3 0 3)

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında imaj ve itibar kavramlarının öğrenilmesi, kurumsal imaj ve itibarın oluşturulması ve sürdürülmesi ile siyasal alanda imaj ve itibar oluşumunun öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

İLT 652 Image and Reputatıon Management (3 0 3)

Course Content: The aim of this course is to learn the concepts of image and reputation, to form and maintain corporate image and reputation and to teach the formation of image and reputation in the political arena.

 

İLT 654 Yayıncılık Tarihi (3 0 3)

Ders İçeriği: Yayıncılığın ortaya çıkışı, gelişimi ve toplumsal-kültürel hayattaki konumlanışına dair kapsamlı tarihsel kuramsal bir çerçeve çizmek dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, yayıncılık tarihi çalışmaları çerçevesinde yayıncılığın tarihsel gelişiminin yanı sıra yayıncılık tarihinin nasıl yazılabileceğine dair temel kuramsal bir tartışma çizgisi de dersin kapsamına girmektedir.

 

İLT 654 Broadcasting History (3 0 3)

Course Content: The main purpose of the lesson is to draw a comprehensive historical theoretical framework on the emergence, development and positioning in the socio-cultural life of broadcasting.  In this context, in addition to the historical development of broadcasting in the framework of broadcasting history studies, a basic theoretical discussion line on broadcasting historiography is included in the lesson.

 

İLT 656 Reklam ve İdeolojik Çözümleme (3 0 3)

Ders İçeriği: Reklamlar sahip oldukları pratik kullanımların yanında, çok ciddi bir ideoloji taşıyıcısı olarak da modern toplumlarda işlev üstlenmektedirler. Bu dersin amacı reklam metinlerinin ideolojik özelliklerini anlayabilmek, onları çözümleyebilmek ve toplumsal yaşamla bu çözümlemeler arasında bağlantılar kurabilme yeteneğini kazandırmaktır.

 

İLT 656 Advertising and Ideological Anaylsis (3 0 3)

Course Content: The main purpose of this lesson is understanding advertisement as a modern phenomenon which has ideological and historical foundations. In this context the main targets of this lesson are revealing the historical conditions of advertising and understanding the main role advertising in the liberal democratic system.

 

İLT 658 Sinema Sosyolojisi (3 0 3)

Ders İçeriği: Ders, sinemanın zamanımıza ve tarihe nasıl tanıklık ettiğini sosyolojik açıdan sorgulamaktadır.  Derste derinlemesine sosyolojik ve sosyo-kültürel yaklaşımlarla, sinema ve görsel-işitsel analizlerin yapılması hedeflenmektedir.

 

İLT 658 Fılm Socıology (3 0 3)

Course Content: The course  questions how the cinema witnesses modern times and history  in sociological terms and aims in-depth sociological and sociocultural approaches to analyzing cinema and other visual elements.

 

İLT 660 Sinema ve TV’de Yeni Teknolojiler (3 0 3)

Ders İçeriği: Ders, sinema ve televizyon sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeleri aktarmayı hedeflemektedir. Sinema ve televizyon sektörü ile ilgili gelişen teknolojiler ve kullanım alanları anlatılacaktır.

 

İLT 660 New Technologıes In Cınema  and TV (3 0 3)

Course Content: The course aims to convey the technological developments in the cinema and television industry. The developing technologies and usage areas related to the cinema and television sector will be explained.

 

İLT 662 Sinemada Kimlik Temsilleri (3 0 3)

Ders İçeriği: Bu ders lisansüstü öğrencilerinin sinema, kimlik ve temsil kavramlarıyla filmleri analiz edebilmelerini amaçlamaktadır. Ders kapsamında sinema, temsil ve kimlik kavramları çerçevesinde önemli kuramcıların düşünceleri ve kavramları ele alınacak ve sinemanın kimlikleri temsil etme pratikleri üzerinde durulacaktır.

 

İLT 662 Identıty Representatıon In The Cınema (3 0 3)

Course Content: This course aims to enable graduate students to analyze films with cinema, identity and representation concepts. In this course, the concept of cinema, representation and identity will be discussed in the context of the important theorists ' thoughts and concepts, and the practices of representing the identities of cinema will be emphasized.

 

Türkçe